Yiomau Mechanical

  • Nhà
  • Điều khoản sử dụng

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB RỘNG RÃI THẾ GIỚI NÀY.

 

Bằng cách truy cập và sử dụng các trang Công Ty TNHH Cơ Khí Hữu Mậu World Wide Web, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây. Không sử dụng các trang này nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện sau đây.

Nội dung của các trang này được sở hữu toàn bộ bởi Cơ Khí Hữu Mậu

Nội dung của các trang này được sở hữu toàn bộ bởi Cơ Khí Hữu Mậu (sau đây gọi là Cơ Khí Hữu Mậu). Nội dung của các trang Cơ Khí Hữu Mậu World Wide Web là © 2022 Cơ Khí Hữu Mậu. Bất kỳ quyền lợi không được công nhận ở đây đều được bảo lưu. Các tài liệu riêng lẻ trong các trang World Wide Web của chúng tôi có thể phải tuân theo các điều khoản bổ sung được chỉ ra trong các tài liệu đó.

Việc sao chép, chuyển giao, phân phối hoặc lưu trữ tất cả hoặc một phần nội dung dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Cơ Khí Hữu Mậu đều bị cấm, ngoại trừ việc bạn được phép lưu trữ trên máy tính của mình hoặc in bản sao của các trích dẫn từ các trang này cho cá nhân của bạn, không -chỉ sử dụng thương mại và hoàn toàn phù hợp với các điều kiện sử dụng. Nghiêm cấm sửa đổi nội dung hoặc sử dụng nội dung cho bất kỳ mục đích nào khác. Việc sử dụng các thông cáo báo chí và các tài liệu khác được phân loại là công khai được phép sử dụng trên các phương tiện truyền thông đại chúng nếu nguồn của thông tin đã được nêu rõ.

Để bạn có thể truy cập dễ dàng, Cơ Khí Hữu Mậu có thể bao gồm các liên kết đến các trang web trên Internet do các bên thứ ba sở hữu hoặc điều hành. Bằng cách liên kết đến trang web của bên thứ ba đó, bạn sẽ xem xét và đồng ý với các quy tắc sử dụng của trang web đó trước khi sử dụng trang web đó. Bạn cũng đồng ý rằng Cơ Khí Hữu Mậu không có quyền kiểm soát nội dung của trang web đó và không thể chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tài liệu được tạo hoặc xuất bản bởi các trang web của bên thứ ba đó. Ngoài ra, liên kết đến một trang web không phải của Cơ Khí Hữu Mậu không ngụ ý rằng Cơ Khí Hữu Mậu xác nhận trang web đó hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ được tham chiếu trong trang web của bên thứ ba đó.

Bằng cách gửi tài liệu đến bất kỳ máy chủ nào của chúng tôi, chẳng hạn như qua e-mail hoặc qua các trang Cơ Khí Hữu Mậu World Wide Web, bạn đồng ý rằng: (a) tài liệu sẽ không chứa bất kỳ mục nào bất hợp pháp hoặc không phù hợp để xuất bản; (b) bạn sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để quét và loại bỏ bất kỳ vi rút hoặc các tính năng gây ô nhiễm hoặc phá hoại khác trước khi gửi bất kỳ tài liệu nào; và (c) bạn sở hữu tài liệu hoặc có quyền không giới hạn để cung cấp tài liệu đó cho chúng tôi và Cơ Khí Hữu Mậu có thể xuất bản tài liệu miễn phí và / hoặc kết hợp tài liệu đó hoặc bất kỳ khái niệm nào được mô tả trong tài liệu trong sản phẩm của chúng tôi mà không có trách nhiệm giải trình hoặc trách nhiệm pháp lý (d) bạn đồng ý không có hành động chống lại chúng tôi liên quan đến tài liệu mà bạn gửi và bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi nếu bất kỳ bên thứ ba nào có hành động chống lại chúng tôi liên quan đến tài liệu bạn gửi.

Cơ Khí Hữu Mậu không và không thể xem xét nội dung do người dùng đăng trên trang của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung đó. Cơ Khí Hữu Mậu có thể xóa bất kỳ nội dung nào do người dùng đăng vào bất kỳ lúc nào.

Nội dung của các trang Cơ Khí Hữu Mậu World Wide Web được cung cấp trên cơ sở hiện có và sẵn có và không có bất kỳ bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức rõ ràng hay ngụ ý nào liên quan đến tính đúng đắn, chính xác hoặc độ tin cậy của các trang này hoặc theo cách khác. Cơ Khí Hữu Mậu không đảm bảo rằng các trang này hoặc máy chủ cung cấp chúng không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác. Cơ Khí Hữu Mậu không đảm bảo rằng các trang Web của họ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Cơ Khí Hữu Mậu có quyền sửa đổi các trang hoặc rút quyền truy cập vào chúng bất kỳ lúc nào.

KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM VỀ BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BẤT CỨ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM VỀ TIÊU ĐỀ HOẶC LẠM PHÁT HOẶC BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ TÍNH KHẢ NĂNG HOẶC PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, CÓ TÍNH NĂNG KHIẾU CÁC TRANG. CƠ KHÍ HỮU MẬU SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT HOẶC HẬU QUẢ, MẤT LỢI NHUẬN HOẶC LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP PHÁT SINH NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC BẤT KỲ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY, NGAY CẢ NẾU KONECRANES ĐÃ CÓ KHẢ NĂNG LỢI NHUẬN. MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM CHỨNG MINH HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, VÌ VẬY CÁC GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA KONECRANES TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở MỨC ĐỘ CAO NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

Cơ Khí Hữu Mậu hoặc tên sản phẩm Cơ Khí Hữu Mậu là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Cơ Khí Hữu Mậu. Các tên sản phẩm và công ty khác được đề cập ở đây có thể là nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng. Quyền truy cập của bạn vào trang web này không nên được hiểu là cấp, theo ngụ ý, estoppel hay nói cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào xuất hiện trên trang web mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Konecranes hoặc chủ sở hữu bên thứ ba của nó.

© 2022 Cơ Khí Hữu Mậu. Đã đăng ký Bản quyền.